Milan Adamčiak Aktualizácia 26.1.2007
Biografia     Samostatné výstavy     Spoločné výstavy (výber)     Nevýstavné prezentácie     Výber z bibliografie     Ocenenia    

Milan Adamčiak začínal v polovici decénia inštrukciami na fluxový spôsob, neskôr, ako študent muzikológie, sa venoval prevažne hudobnej grafike, vizuálnym partitúram a vizuálnej poézii. Popri Róbertovi Cyprichovi bol jediným predstaviteľom tohto typu tvorby na Slovensku. Ku koncu desaťročia vyskúšal v spomínaných žánroch nové polohy. Podivuhodnú tvárnosť dostávajú ľudové ornamenty transponované do podoby typografických či strojopisných básní ako Typoornamenty (1969). V inom druhu strojopisných básní M. Adamčiak reagoval na vtedajšiu situáciu obdobnými znakmi ako Koller, len v inom vizuálnom vydaní (Konštelácie, 1968). Jeho lineárne vizuálne partitúry sa stali symbolickým záznamom o ľudskej existencii. Obdobne jeho Invenciogramy a Intenciogramy (1969 – 1970), záznamy fiktívnych až nezmyslených dejov či vzťahov medzi abstraktnými pojmami – ako grafické záznamy príbehu, sú prvými počinmi tohto druhu na Slovensku.
Aurel Hrabušický, in Šesťdesiate roky

Adamčiak sa ako jeden z prvých začínal cieľavedome venovať výskumu v rámci intermediálnych programov. Uprednostňoval vizuálnu experimentálnu poéziu, ktorú neskôr rozšíril na hudobné a poetické kreácie... ...Často vychádzal z ozvláštňovania bežných udalostí a zážitkov a s ich vedomým obohacovaním, ako napríklad v monoakciách Nočný chodec (Stratený chodec, Nákupy, Wal-king pieces atď) z rokov 1966-1967 postavených na individuálnych zážitkoch, či v akciách pre niekoľkých jedincov ako v Spievajúcich fontánach, založených na bezprostrednom komornom účinkovaní pod sprchou, ktoré vznikali od roku 1966, alebo vo verejnom, zriedkakedy pochopenom prezentovaní akcií ako Requiem, alebo Pocty Františkovi z Assisi z roku 1968... ...Predovšetkým od roku 1968 inklinoval k prírodnému prostrediu a realizoval v ňom niektoré akcie (napr. Vábenie), a zároveň sa začínal rozsiahlejšie venovať hudobno-priestorovým projektom, pričom vo viacerých bolo cítiť výrazný vplyv Fluxu, predovšetkým Johna Cageho. Roku 1969 uskutočnil s Ladislavom Kupkovičom realizáciu Symfonickej básne od Gyorgya Ligetiho pre 6 hráčov a 100 metronómov, s Jozefom Revallom akciu Duo pre dvoje huslí, kde každý hral na husliach svojho spoluhráča, alebo Grafikon v Hodoníne, priestorovú akciu so 4 hudobníkmi a 4 magnetofónmi v 8 miestnostiach galérie, kde vytvoril v každej z nich odlišnú atmosféru. V rámci Vodnej hudby v krytej plavárni Bernolákovho internátu v Bratislave (hranie na hudobné nástroje pod vodou) formuloval Ensemble Comp. v texte skladačky nasledujúce slová: „Neznamená to však, že moderné, lepšie povedané nové umenie akéhokoľvek druhu sa tým, že mu je súdené byť dynamickejším, stáva zároveň aj povrchným".
Ivan Jančár, in Šesťdesiate roky

„Východiskom pre Adamčiakove a Cyprichove hudobné akcie happeningového a eventového typu bola výrazná rezonancia myšlienok fluxusu v stredoeurópskom prostredí koncom 60. rokov. Už koncom 60. rokov vytvoril rad skladieb v duchu otvorenej formy, ktorých integrálnu súčasť predstavovali nekonvečné, výtvarne riešené partitúry. Tie „nielenže graficky nefixujú tóny konvenčným spôsobom, ale často neobsahujú žiadne pokyny, ktoré by viedli ku konkrétnym zvukom. Jeho variabilné obsadenie poskytuje v rovnocennej miere priestor hudobníkom i nehudobníkom". Adamčiak sám si uvedomoval, že „partitúra skladby so silnými náhodnými (aleatornými) prvkami sa vplyvom svojej grafickej štruktúry dostáva i do sféry výtvarnej, a tým môže pôsobiť i ako voľný grafický list, stáva sa teda nositeľom hudobnej i výtvarnej informácie." Práve partitúry teda otvorili Adamčiakovi aj „samoúčelnú" výtvarnú stránku problému a nasmerovali ho k vizuálnej a fonetickej poézii v širokej škále prejavu od hudobných grafik, cez diagramy, piktogramy, „bipoéziu" a „patexty", selektívne verbálne texty, preparované texty, montáže, objektové texty až k pohybovým a priestorovým básniam (v r. 1969 sa zúčastnil výstavy Partitúry, ktorá sa konala v Prahe a Brne).
Zora Rusinová, in Umenie akcie 1965 – 1989

Hore

Biografia

1946 Narodil sa 16. decembera
1962-1968 Konzervatórium Žilina (violoncello)
1968-1973 Filozofická fakulta UK Bratislava (hudobná veda)
1989 Založil združenie Transmusic comp.
1990 Založil Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH)
1991- 1992 Organizoval Festival Intermediálnej Tvorby (FIT) v Bratislave
Hore

Samostatné výstavy

1970 Visual Music. V-klub, Dom kultúry, Bratislava
1991 Galéria ARTDECO, Nové Zámky
1992 Galéria Gerulata, Bratislava
1992 Hudobné grafiky a objekty, Galerie N 2, Berlín
1994-1995 Galéria Médium II., Ružomberok
Hore

Spoločné výstavy (výber)

1995 Šesťdesiate roky, SNG, Bratislava
2001 Umenie akcie 1965 – 1989, SNG, Bratislava
2002 Slovenské vizuálne umenie 1970 - 1985, SNG, Bratislava
Hore

Nevýstavné prezentácie

1966-1967 Chlieb náš každodenný. Akcie pri rozvoze chleba na Liptove
1968 A neuveď ma do pokušenia. Maliarska akcia v pradiarni Bavlnárskych závodov V. I. Lenina v Ružomberku
1968 Pokánie. Akcia na hrebeni Prašivej
1968 Účasť na akcii Alexa Mlynárčika Trenie. Vysoké Tatry
1969 I. večer novej hudby. Dom osvety, Ružomberok (spolu s Róbertom Cyprichom a Jozefom Revallom)
1970 I. festival snehu. Vysoké Tatry (spolu s Alexom Mlynárčikom, Róbertom Cyprichom a Milošom Urbáskom)
1970 - Vodná hudba. Krytá plaváreň študentského domova Juraja Hronca v Bratislave (spolu s Róbertom Cyprichom a Jozefom Revallom)
Hore

Výber z bibliografie

LENGOW & HEyeRMEarS: Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka.
Klavír z anglickej ambasády. In: Programový bulletin Galérie K–49 November 1998
MURIN, M.: Klavír z anglickej ambasády. Skladby Milana Adamčiaka pre klavír. In: Ticho – současník hudby 1998/10
VRBANOVÁ, A.: Milan Adamčiak – presahy hudby a výtvarného umenia. In: Romboid 1998/9
KASARDA, M. – ADAMČIAK, M.: Nechcel by som byť vosková figurína. In: Dotyky 1996/7
MURIN, M. (ed.): Transmusic comp. In: Avalanches 1990–95, SNEH, Bratislava 1995
MURIN, M. (ed.): Rozhovor s muzikológom. In: Avalanches 1990–95, SNEH, Bratislava 1995
MURIN, M. – ADAMČIAK, M.: What Was Behind All This. In: Slovak Music 1992/1
CSERES, J.: Milan Adamčiak. In: Profil súčasného výtvarného umenia 1992/24
GERŽOVÁ, J.: Rozhovor s M. A. Profil, 1, 1991, č. 8, s. 4-5
MURIN, M.: Transmusic comp. In: Slovak Music 1991/2
KOVÁŘ, J.: O hudobnej grafike. In: Hudobný život 1971/5, p. 3
BABÍN, E. – ADAMČIAK, M.: (Ne)zanechať stopu. In: Pravda 16. 4. 1993
JAMA (Adamčiak, J.): Ensemble-Comp. MT, 14, 1969, č. 10, s. 25-28.
MATUŠTÍK, R.: ...Predtým. 1964-1971. Prekročenie hraníc, Žilina, PGU Žilina
KOL. AUTOROV: Umenie akcie 1965 - 1989, katalóg SNG Bratislava, 2001
KOL. AUTOROV: Šesťdasiate, katalóg SNG Bratislava, 1995
Hore

Ocenenia

1997 - Danihelsova cena za hudbu
Hore