Peter Bartoš Aktualizácia 26.1.2007
Biografia     Samostatné výstavy (výber)     Spoločné výstavy (výber)    

"Peter Bartoš je z mnohých hľadísk jednou z ťažiskových postáv slovenského neoavantgardného výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia a silný odraz jeho tvorby, ale i umeleckého svetonázoru, sa dá okrem generačných vrstovníkov nájsť aj u najsúčasnejších tvorcov...
Celkovo je Bartoš učebnicovým príkladom prekračovateľa zaužívaných hraníc výtvarného umenia - má klasické maliarske vzdelanie a ako maliar vyniká mimoriadnym talentom. Na druhej strane nové trendy umenia uzatvárajú konvenčné ponímanie klasických výtvarných techník a Bartoš v tomto duchu, krátko po skončení štúdií opúšťa maľbu radikálnym spôsobom - jej redukciou, alebo redukciou jej podstaty a povahy na „prvodotyk" umelca s plátnom. Neskorší presun ťažiska z hmotného diela na nehmotnú myšlienku je v tomto procese logickým posunom, rovnako ako jeho ďalšie radikalizovanie, o ktoré sa autor bezpochyby až do súčasnosti usiluje...
Kresba - ako náčrt všeobecne predstavuje primárne výrazivo konceptuálnej tvorby, záznam fiktívnej alebo reálnej (zreálnenej) skutočnosti, víziu, projekt, návod, komentár, odkaz, situáciu, akciu a ďalšie odtiene. Jej samostatná formálna hodnota nie je v tomto kontexte podstatná. Neodmysliteľne s ňou súvisí (a je jej nadradený) text, ktorý je nositeľom rovnakých principiálnych stratégií ako kresba samotná. Stáva sa jej súčasťou a dotvorením (dopovedaním) vice versa aj v tom zmysle, že kresba preberá rolu textu, a naopak v iných prípadoch text vnímame ako kresbu (napríklad v nemnohých ukážkach Bartošovej vizuálnej poézie). Kresbu autor zámerne používa v náznakoch (zástupných formách) až detského vyznenia, aby aj týmto spôsobom potláčal jej výtvarnosť, podobne ako sa vo všetkých ostatných polohách svojej tvorby snaží eliminovať akýkoľvek estetický, či estetizujúci odkaz...
Prvé oficiálne výstavné aktivity Petra Bartoša prebehli počas krátkeho obdobia po skončení postgraduálneho štúdia, teda v rokoch 1967 - 1971. Ich sporadický odborný ohlas sa ešte nesie v znamení dobovej aplikácie modernistických kritérií na vtedy najsúčasnejšie trendy...
Richard Gregor, november 2000 - december 2001

Hore

Biografia

1938 Narodil sa 29. 4. v Prahe
1953-1957 Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave
1957-1965 Vysoká škola výtvarných umení v bratislave (prof. J. Želibský,   prof. J. Mudroch,        prof. P. Matejka)
1966-1967 Postgraduálne štúdium (Doc. J. Matejka)
1990 Žije v Bratislave, prechodne aj v rôznych štátoch len strednej Európy.
Hore

Samostatné výstavy (výber)

1967 Peter Bartoš, Michal Studený, Galéria mladých, Bratislava
1967 Výklad (s J. Kollerom), výstavy vo výklade komunálnej opravovne pančúch, Klobučnícká ul., Bratislava
2000 Peter Bartoš –Z tvorby, Nitrianska galéria, Nitra
2000-2001 Artoteam od A po Ž, konceptuálna čitáreň, Galéria Jána Koniarka, Trnava
Hore

Spoločné výstavy (výber)

1967 Obrazy 1965 -1967, súčasné slovenské maliarstvo,  Východoslovenská galéria, Košice
1967 Malarstwo -1967 - Kraków miejskij pavilón wystaw, Krakov
1968 Danuvius 1968, Dom umenia, Bratislava
1969 Saloonik - Medzivýstavný polemický priestor (s J. Kollerom, M. Studeným, F.          Féglom  a L. Gajdošom) Galéria C. Majerníka, Bratislava
1969 Situácia II. výstava mladých štipendistov 1968, Dom kultúry, Bratislava
1970 Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom umenia, Bratislava
1969 Junge Kunstleraus der ČSSR, Kleistpark, Berlin
1970 I. otvorený ateliér R. Sikoru, Tehelná 32, Bratislava
1971 Landartand Ecologyart, Gallery Lorenzo, Rím
1971 Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria Banská Bystrica
1971

Junge kunstleraus der tschechoslowakei, Informationszentrale für Ereignisse, Bielefeld

1972 Attention, Lausanne
1982 Bilder aus der Slowakei 1965 - 1980, (P. Bartoš, J. Meliš, M. Kern, V. Havrilla)    Galerie Pragxis, Essen
1985 4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia, Žilina
1987 Ekologické motívy vo výtvarnom umení, Považská galéria umenia, Žilina
1990 Umenie proti totalite, sprievodná výstava sympózia etika a politika, Bratislava
1991 Oscilácie, výstava výtvarníkov žijúcich na Slovensku a v Maďarsku, Komárno -      Múcsarnok, Budapešť
1991 Umění akce, Mánes, Praha
1991 Umenie akcie, Považská galéria umenia, Žilina
1992 Apellación, Od ideológie k ideám, Pavilón slov. umenia EXPO '92, Sevilla
1995 Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava
1996 Premostenie, sprievod. podujatie medzinárodného sympózia, Štúrovo - Ostrihom
1998 Body and the East, from the 1960 to the present. Moderna galerija, Ľubľana
1999 Akce - slovo - pohyb – prostor, experimenty v umení šedesátých let, Galerie          hlavního města Prahy, Praha
1999 Freedom & Beauty. A discovery trip, Veľvyslanectvo SR v USA, Washington
1999 01 Global conceptualism: points of origin, Queens Museum of Art, New York,       Walker Art Center, Minneapolis, Miami Art Museum, Miami, Vancouver Art Gallery, Vancouver
2000 20. storočie, dejiny slovenského výtvarného umenia, SNG, Bratislava
2001 „Nové" umenie 1936 – 2001, Štátna galéria Banská Bystrica
2001 Umenie akcie 1989- 2000, Tatranská galéria, Poprad
2001 Umenie akcie 1965 -1989, SNG, Bratislava
Hore