Michal Kern Aktualizácia 26.1.2007
Biografia     Samostatné výstavy     Spoločné výstavy (výber)     Akcie a fotomonológy     Zastúpenie vo verejných zbierkach    

V rámci slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia možno Michala Kerna považovať za vzácny solitér. Domnievam sa, že sa uňho ako u jedného z mála výtvarníkov odohrávala jedinečná symbióza osobitej filozofie, nekonformného alternatívneho životného štýlu s ekologickým uvažovaním v styku s autochtónnym prostredím spolu s emblematicky inou a kvalitatívne vyrovnanou tvorbou so zaujímavým mentálnym i senzitívnym potenciálom. Príbuzné intencie skúmania obdobných problémov, ktoré sa prelínajú so záujmami ležiacimi mimo tradičných a atraktívnych estetík rezonujú napr. aj v programoch Petra Bartoša, Rudolfa Sikoru, Dezidera Tótha alebo Jany Želibskej. ... Tvorba Michala Kerna bola koncentrovaná na úzky okruh tém: človek - prostredie/príroda - čas, čo autorovi umožňovalo precizovať a intenzifikovať chápanie otázok, ktoré sa k nim vzťahovali, v hlbších prienikoch. Spájalo ich úsilie postihnúť univerzálne v individuálnom v intenciách známych z humanisticky orientovanej tvorby Josepha Beuysa.
Katarína Rusnáková, 1996

V tomto kontexte je evidentné, že proti a napriek nejasnostiam, takým častým v našej „kunsthistorii" - Michal Kern celým dielom deklaruje čosi väčšieho, než iba osobné presvedčenie, keď v tomto „prelomovom" katalógu (1989-90) pred dvojicou reprodukovaných diel z cyklu „Udalosť" (1986) zaradí „Ateliér v prírode" (1982), podpíše ho a označí dátumom 12. júla 1982: „Od tých čias, keď som ešte ako dieťa behal pomedzi lopúchy na brehu Demänovky a začal som si uvedomovať modrú oblohu cez bizarné obrazce v lopúchoch a v daždi som sa tešil, ako steká voda veľkou kanelúrou stebla ku koreňom, od tých čias je toto môj ateliér v prírode a príroda v ateliéri". (Lopúchy na brehu Demänovky, tie obdivuhodne, rozprávkovo bohaté, veľké, vysoké a široké lopúchy rastú - a čakajú. Aj zajtra budú mať schopnosť stať sa „skrýšou meditácií". Zmeniť sa na „chatrč snov". Opätovne sa zaskvejú ako „zámok túžob". Choďte sa tam potom pozrieť ... A hľadajte - alebo píšte - odkazy o „vyhraných vojnách a uznaných víťazstvách". Čakajte na „prebudenie do zázračného trojuholníka z lopúchov".
Radislav Matuštík, 1996

Michal Kern, prostřednictvím niterního vztahu k přírodě... dochází... k vlastnímu sebeuvědomění. Jeho vizuální básně... mají však obecnější platnost... jsou esencí výpovědí o pravém smyslu života... Rovněž autorova osobní volba místa žití a tvorby mimo kulturní centrum je nejenom onou „samotou, která je školou géniů", ale i možností, cestou bytí...
Ivo Janoušek, 1989

Hore

Biografia

1938 Narodil sa 1. 5. v Žiline
1956 -1962

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch, oddelenie fi­gurálnej maľby)

1963

Prvá individuálna výstava v Liptovskom Mikuláši (komisár Rudolf Chmel)

1964

Prvé účasti na kolektívnych výstavách - (MS Martin a OG PMB Liptovský Mikuláš)

1969 Prvá akcia vo Vysokých Tatrách
1974-1976 Aktívna účasť na Symposion II a III
1981 Individuálna výstava v Ostrave-Orlovej - (komisár Ivo Janoušek)
1982 Účasť na výstave Bilder aus der Slowakei v Essene (komisár Tomáš Štraus)
1981-1984

Aktívna účasť na Teréne II - IV

1987 Prvá zahraničná individuálna výstava v Buda­pešti (komisár Radislav Matuštík)
1988

Retrospektívna výstava tvorby z rokov 1975 -1988 v G PMB v Liptovskom Mikuláši (komi­sár R. Matuštík)

1990-1991

Účasť na najvýznamnejších domácich i zahra­ničných výstavách súčasného slovenského umenia

14.3.1992 Utrpel ťažký úraz
1994

zomrel 1.10. na následky úrazu, pochovaný je na Močiaroch, v záhrade vedľa svojho otca - maliara Petra Júliusa Kerna

Hore

Samostatné výstavy

1963 Liptovský Mikuláš, Technické učilište (R. Chmel)
1981 Ostrava-Orlová, Dům kultury (l. Janoušek)
1982

Brno, Klub školství a vedy B. Václavka (J. Valoch)

1985 Bratislava-Trnávka, Spoločenský dom (s R. Sikorom; l. Gazdík)
1986

Bratislava III, ObKaSS (Z. Bartošová)

1987 Budapešť, Fiatal Múvészek Klubja (R. Matuštík)
1988 Jambes, Galérie Détour (s J. Melišom; R. Matuštík)
1988 Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
1988 Jubilejná výstava - Tvorba z rokov 1975 - 1988 (R. Matuštík)
1988 Bratislava, Galéria SFVU (s J. Melišom; K. Hubová)
1989 Žd'ár n. Sázavou, Fotofest (s R. Sikorom)
1990

Londýn, Konferencia slavistov (R. Milevic, J. Valoch)

1994 Galérie Klatovy-Klenová (s M. Kernom ml. a M. Knutom; H. Hrdličkova)
1995 Bratislava, Galéria Gerulata (E. a R. Sikorovci)
Hore

Spoločné výstavy (výber)

1964 Martin (Matica slovenská)
1964 Liptovský Mikuláš (Galéria PMB)
1965 Liptovský Mikuláš (Galéria PMB)
1968 Bratislava (UBS, Klub konkretistov)
1968 Košice (Vsl. galéria)
1977 Zvolen- Hrad (SNG)
1978

Liptovský Mikuláš (Galéria PMB)

1979 Wroclaw (Fotomedium Art)
1979 Warszavva (Galéria Remont)
1980 Pécs (Pécsi galéria)
1980 Amsterdam (De Appel)
1981

Wroclaw (II. miedzinarodovve trienale rysunku)

1982 Essen-Kettwig (Galérie Pragxis)
1982 Pécs (Pécsi galéria)
1983 Bratislava (Archelogické pamiatky a súčasnosť)
1984 Pécs (P écsi galéria)
1984 Praha (Galérie FOMA)
1985

Baden-Baden (4. Biennale der europäischen Graphik)

1985 Budapešť (Szépmúvészeti Múzeum)
1985 Žilina (Považská galéria umenia)
1986 Kroméŕíž (Museum Kroméřížska)
1987 Žilina (Považská galéria umenia)
1987 Toronto-Ontario (Del Bello Gallery)
1987 Žilina (Považská galéria umenia)
1988 Bratislava (Čs. rozhlas)
1988 Nové Zámky (ERTÉ)
1988 Prešov (Múzeum SRR)
1989 Bratislava (Čs. rozhlas)
1989 Bratislava-Rusovce (Gerulata)
1990 Koln a. Rhein (Museum Ludvvig)
1990 Liptovský Mikuláš (Galéria PMB)
1990 Esslingen (Villa Merkel)
1990 Bratislava (Hrad)
1990 Bratislava (Gerulata)
1990 Nové Zámky (ERTÉ)
1991 Heilbronn (Städtisches Museum)
1991 Bratislava (Hrad)
1991 Bardejov (Kúpele, Stretnutie Východ-Západ)
1991 Praha (Všeobecná československá výstava)
1991 Komárno a Budapešť (Oscilácia-Oszcilláció)
1992 Oldenburg (Kunstverein)
1992 Amsterdam (Hills and Mills)
1992

Sevilla (Apellacion - De la Ideológia a lás Ideas)

1993 Brno (Moravská galérie)
1993 Klatovy (Šedá cihla 35/1992)
1993 Coastbridge, Bukurešť, Bremy a Berlín (Die Fotografie in der Slovvakei)
1993 Bratislava (UBS, 1. poschodie)
1994 Budapešť (Ernst múzeum, Naturally)
1994 Banská Bystrica (Synergia)
1994 Olomouc (Museum umení)
1995 Žilina (Považská galéria umenia, Sen o múzeu?)
1996 Dolný Kubín (Oravská galéria, Sen o múzeu?)
Hore

Akcie a fotomonology

1969 Vysoké Tatry (Ganek), „Snehom sypaný chodník"
1975 Močiare, „Hra s kockami" („Ja môžem všetko") (1.1.)
1976

Močiare, „^Gravitácia l"

1976 Močiare, „Šesť kolmíc v nadmorskej výške 576 m n. m." (s P. Bartošom)
1976 Liptovská Mara, „Hlad"
1976 Demänovská dolina, „Každý človek je môj brat"
1976

Liptovská Mara, „Posledný strom v Trnovci"

1977 Močiare, „Tri stanoviská v rovine" (s P. Bartošom)
1977 Močiare, „Terče"
1978 Veľká studená dolina, „A, B, C" (s P. Bartošom)
1978 Močiare, „Jedna z vývinových možností"
1978 Močiare, „Zasypávanie terča"
1978 Močiare, „850 cm2 zeme a pohľad nahor"
1978 Močiare, „Gravitácia II"
1978 Močiare,  „Zrkadlenia"  („Dvojité zrkadlenia",  „Dva obrazy v jednom")
1979 Močiare, „Hľadanie obrazu" (23, 7.)
1979 Močiare, „Biela kocka" (18. 8.)
1979 Močiare, „Priestor, ktorý si vytváram...": „Zámok tú­žob", Skrýša meditácií", „Chatrč snov"
1979 Močiare, „Hry s vodou"
1979 Močiare, „Našiel som tieň", „Hľadanie tieňov"
1979 Močiare, „Čiary života"
1980 Močiare, „Kolmica"
1980 Močiare, „Hľadanie obrazu" („Pocta Malevičovi")
1981 Močiare, „Kontakty"
1982 Močiare, „Stretnutie" („Stopy v snehu")
1982 Veľká Studená dolina, „Vytvoril som líniu..."
1982

Močiare, „Príroda v ateliéri, ateliér v prírode"

1983 Močiare, „Kosec" („Cesta")
1983 Močiare, „Snehová guľa"
1983 Močiare, „Prvý sneh, prvý dotyk, prvá stopa"
1984 Močiare,   „Vymedzovanie  priestoru"   (vyšlapávanie kruhu, kríže, trojuholníka, hviezdy)
1985 Močiare a i., akcie s hniezdami, patrónmi, vláčikmi aj 1986)
1988 Nové Zámky, „Rozoberanie hniezda"
1988

Cígeľka, „Jedna z vývinových možností"

1988 Močiare, „Nekonečnosť obrazu"
1989 Liptovský Mikuláš (Galéria PMB), „17. november"
1990 Nové Zámky, „Pocta Malevičovi"
1990 Nové Zámky, „Rozdelenie mojich stôp
1990 Liptovský Mikuláš (Galéria PMB), „Orientácia"
1990 Suchá jaskyňa (Demänovská dolina), akcie v jaskyni
1992 Amsterdam, „Rozoberanie hniezda" (na vernisáži vý­stavy Hills and Mills v Arti et Amititiae 28. 2. realizo­val za otca, ktorý ochorel, syn Michal)
Hore

Zastúpenie vo verejných zbierkach

Zahraničie:

Amsterdam, Baden-Baden, Brescia, Bruxelles, Budapešť, Deň Haag, Huston, Eindhoven, Essen, Jambes, Moulhouse, Novi Beograd, Pécs, Székesfehérvár, Toronto, Wroclaw

 

Slovensko:

 Bratislava (SNG), Banská Bystrica (ŠG BB), Dolný Kubín (OG), Liptovský Mikuláš (Galéria PMB), Žilina (PGU)

 

Čechy:

 Brno (Moravská galérie), Terezin (Pamätník)

Hore